085 – 13 00 858 info@nbzn.nl

Executeur

Wat is een executeur

Wanneer er sprake in van een overlijden is er een nalatenschap, dit omvat alles van wat iemand achterlaat, denk bijvoorbeeld aan de inboedel, of schilderijen, de auto of het geld, een huis en ook eventuele schulden.

Een executeur wordt benoemd in een testament en is verantwoordelijk voor de afhandeling van de nalatenschap. Na aanvaarding van zijn benoeming kan de executeur beginnen met zijn werkzaamheden, de afwikkeling van de nalatenschap. Zijn er bezwaren bij de executeur en wil of kan hij de benoeming niet uitvoeren dan is er de mogelijkheid om deze te weigeren.

Drie soorten executeurs; 

  • De begrafenisexecuteur (één ster executeur) regelt enkel en uitsluitend de begrafenis of crematie.
  • De beheersexecuteur (twee sterren executeur) heeft de taak om de nalatenschap te beheren en de schulden te voldoen. Na het inventariseren van de bezittingen en schulden, regelt hij de administratie, zorgt voor de betalingen en informeert de erfgenamen. De verdeling van de nalatenschap valt niet onder zijn verantwoordelijkheid.
  • De executeur-afwikkelingsbewindvoerder (drie sterren executeur), heeft de bevoegdheid alles rondom de nalatenschap te regelen. Dus bijvoorbeeld ook de verkoop van het huis. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft dezelfde bevoegdheden als de beheersexecuteur, en mag daarnaast tevens de nalatenschap verdelen tussen de erfgenamen.

Wie wordt de executeur?

Iedereen mag worden aangewezen als executeur. Zo kiezen sommige mensen voor iemand die dicht bij hen staat, zoals een partner of kind. Wijst u een bekende aan als executeur, wees er dan van bewust dat er voldoende emotionele afstand dient te zijn tot de te nemen beslissingen. Een externe professionele executeur heeft meer afstand. Dit betekent dat hij of zij de afhandeling zakelijk kan bekijken en de taken rationeler kan uitvoeren.

In uw testament legt u officieel vast wie de executeur wordt. Ook de rechten en plichten van de executeur worden hierin opgenomen. Uw wensen over de afwikkeling kunt u ook deels vast laten leggen. Het is verstandig om dit vooraf met de door u aangewezen executeur te bespreken.

Wat zijn de taken van een executeur?

In de Nederlandse wet is vastgelegd wat de taken en bevoegdheden van de executeur inhouden. Ook worden deze beschreven in het testament. In grote lijnen zijn hieronder de taken beschreven:

  • Opmaken boedelbeschrijving, deze wordt opgesteld om inzicht te krijgen in enerzijds de bezittingen en anderzijds de schulden.
  • De erfgenamen informeren De executeur heeft de plicht de erfgenamen regelmatig te informeren over de voortgang in de afhandeling van de nalatenschap. De boedelbeschrijving geeft ook de erfgenamen inzicht in de financiële situatie

 

  • Nalatenschap beheren, tijdens de gehele afwikkeling beheert de executeur de nalatenschap. Wanneer er schulden zijn dan zal de executeur deze betalen. Wanneer de schulden hoger zijn dan het aanwezige positieve saldo? Dan kan de executeur zaken verkopen om de schulden te voldoen.
  • In de afronding van alle zaken maakt de executeur een overzicht van alle ontvangsten en alle uitgaven en daarnaast van zijn werkzaamheden. Dit verslag noemt men een “rekening en verantwoording”.
    Van hetgeen overblijft stelt de executeur een verdeling voor. Als de executeur tevens afwikkelingsbewindvoerder is mag hij ook zorgen voor de verdelling.

Wat is de verhouding tussen executeur en erfgenaam?

Een executeur is verplicht om de erfgenamen te informeren wanneer hierom wordt gevraagd. En de executeur mag zonder toestemming van de erfgenamen alle beheerszaken regelen. Regelmatig contact met de erfgenamen draagt bij aan een snelle afwikkeling.

Wanneer er getwijfeld wordt door de erfgenamen aan de uitoefening van de taak als executeur, dan kan ontslag van de executeur worden aangevraagd bij de kantonrechter. De rechter kan dan, in bepaalde gevallen, het ontslag verlenen.

 

Wat zijn de voordelen van een executeur?

In beginsel zijn alle erfgenamen gezamenlijk bevoegd en verplicht om de nalatenschap af te wikkelen. Dat betekent dat één weigerachtige of trage erfgenaam alles kan vertragen of in het ergste geval kan hij het proces stilleggen.

Zeker bij complexe nalatenschappen kan het verstandig zijn om een executeur te benoemen, vooral ook wanneer er sprake is van verschil in zienswijze binnen de familie, of wanneer er sprake is van verre familieleden of zakelijke belangen spelen in de nalatenschap.

 

Wij Lokaal

Lokale organisaties van Stichting Nabestaandenzorg Nederland voldoen aan de ankers die NBZN als belangrijke pijlers hanteert. Hiermee bewaken wij onze identiteit en de professionaliteit, zodat de dienstverlening gewaarborgd en integer is.

 

Wat wij voor u kunnen betekenen

Wijs ons aan als levensexecuteur zodat onze professionals uw belangen kunnen behartigen als u dat zelf niet meer kunt.

Door ons te benoemen als toezichthouder heeft u een extra controle in uw levenstestament, voor u zelf en uw omgeving.

Benoem onze professionals tot executeur in uw testament, wijs ons aan als plaatsvervanger of voeg ons toe als executeur.

 Een professionele gevolmachtigde kan samen met u of zelfstandig de nalatenschap afhandelen. 

Op verzoek van een erfgenaam of een schuldeiser kunnen onze professionals door de rechtbank tot vereffenaar worden benoemd.

Contact

Vestigingsadres

Michelangelostraat 30-3
1077 CC Amsterdam

Algemeen telefoonnummer

E-mail

Juridische links

 

Alles goed geregeld voor nu en later!